WPBR

Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR)

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 

Privacybescherming

De Privacygedragscode voor particuliere recherchebureaus (2009)

Onderzoeksbureaus moeten op een juiste en integere manier omgaan met de persoonsgegevens waar zij de beschikking over krijgen. Dit wordt geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet bevat algemene bepalingen. In de praktijk van de onderzoeksbureaus liet deze wet veel ruimte voor interpretatie. Om die reden heeft de sectie POB van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 2004 de Privacygedragscode ontwikkeld. De gedragscode beschrijft de praktijk van het particulier onderzoek en beschrijft hoe voor de diverse onderzoeksmethoden en -middelen de privacynormen in acht kunnen worden genomen.

De Vereniging heeft in 2009 de code geactualiseerd en aangepast omdat na vijf  jaar de goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) was verlopen. Het CBP heeft de nieuwe code goedgekeurd. Alle recherchebureaus in Nederlands  zijn inmiddels verplicht de Privacygedragscode toe te passen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft namelijk de privacygedragscode algemeen verbindend verklaard.

Privacygedragscode voor particuliere recherchebureaus (2009)

Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy is een belangrijk onderwerp. Ook in de veiligheidsbranche. Er zijn een aantal aspecten rondom privacy die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens en het al dan niet opslaan van beelden van een beveiligingscamera.
Wet bescherming persoonsgegevens
In de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat organisaties wel en niet mogen doen met persoonsgegevens. Ook worden de rechten van mensen van wie hun persoonsgegevens worden gebruikt uiteengezet. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld door het doorsturen, vastleggen of gebruiken ervan, moeten de betrokken personen informeren. Dat hoeft niet als de organisatie een wettelijke taak uitvoert, en in de uitvoering van die taak persoonsgegevens moet verwerken, een voorbeeld daarvan is de belastingdienst.College Bescherming Persoonsgegevens
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is belast met de uitvoering en handhaving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Naast de Wbp zijn dat bijvoorbeeld de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet politiegegevens. Het CBP heeft een lijst met organisaties die persoonsgegevens verwerken. Particuliere beveiligingsorganisaties moeten zich ook aanmelden bij het CBP om opgenomen te worden in het Wbp-meldingenregister. Opname in dit register betekent niet dat het CBP de verwerking goedkeurt / rechtmatig acht. De verwerking van de persoonsgegevens door het bedrijf wordt niet inhoudelijk getoetst. Het blijft de verantwoordelijkheid van de organisatie, i.c. een beveiligingsorganisatie, om zijn organisatie juist en zo volledig mogelijk aan te melden.

Links