Disclaimer

Website

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door MD Recherche uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. MD Recherche, alsmede de besturen en medewerkers van MD Recherche aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij MD Recherche en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MD Recherche.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere site welke niet het eigendom zijn van MD Recherche zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. MD Recherche geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

All liability for any damage which might be incurred as a result of access to and use of the site is emphatically disclaimed by MD Recherche. No guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of the site.
No guarantee or declaration is given, either explicitly or implicitly, as regards the accuracy or completeness of the information published on the site or to which the site provides access. MD Recherche, as well as the directors and employees of MD Recherche, accept no responsibility whatsoever for the information and/or recommendations published on the site or to which access is provided via the site. Alterations can be made to this information and these recommendations without prior notice being given.
All data shown on the site, including text, photographs, illustrations, graphics, names or trade names, logos, product and service trademarks are the property of or licensed by MD Recherche and are protected by copyright, trademark law and/or another form of intellectual property law. These property rights or intellectual property rights are in no way transferable to persons or legal persons who have access to the site.
The content of the site may only be used for non-commercial and/or private purposes. The user of the site is not permitted to reproduce, change, remove, pass on, distribute or disseminate the information on the site or make it available to third parties in exchange for payment without the express written permission of MD Recherche.
References or hyperlinks to other sites which are not the property of MD Recherche are only included for the information of the user of the sites. MD Recherche gives no guarantee whatsoever nor do they accept any liability with regard to the content of such sites.

 

Email

Dit e-mailbericht en eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van MD Recherche. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. MD Recherche is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. MD Recherche kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

This e-mail message, including any attachment(s), is intended solely for the addressee or addressees and is strictly confidential or otherwise legally protected. Any views or opinions presented herein are solely those of the author and do not necessarily represent those of MD Recherche. If you are not the intended recipient of this communication please return this e-mail message and the attachment(s) to the sender and delete and destroy all copies. MD Recherche is not liable for any viruses contained in this e-mail message and/or in the attachment(s). MD Recherche cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch and receipt of the content of this e-mail.