Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MD Recherche, of MD Recherche handelend onder de naam Stolenboats.nl en haar opdrachtgever.

2. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen MD Recherche en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk of uitdrukkelijk controleerbaar te zijn overeengekomen.

3. Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze, of delen er van, schriftelijk en uitdrukkelijk door MD Recherche schriftelijk akkoord zijn bevonden.

Artikel 2

Een overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat MD Recherche een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, als uit het feit dat MD Recherche uitvoering geeft aan een overeenkomst.

Artikel 3

1. MD Recherche is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de vastgestelde gedragscode en de van overheidswege gestelde kaders voor particuliere recherchebureaus.

2. Bij de uitvoering van de onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.

3. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft MD Recherche de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. MD Recherche blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden, maar voorwaarden van in te zetten derden kunnen afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 4

1. Bij overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede het doel van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van MD Recherche een gerechtvaardigd belang bij de opdracht te hebben.

2. Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt. Wordt dit niet gemeld, dan kan MD Recherche afwijken van de werkzaamheden.

3. Indien personeel van MD Recherche een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart MD Recherche en zijn personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of MD Recherche of zijn personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken.

4. Na uitvoering van een onderzoek of andere werkzaamheden zal MD Recherche aan de opdrachtgever rapport uitbrengen van de bevindingen of geleverde diensten. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van MD Recherche afkomstig.

5. Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever danwel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van MD Recherche en de opdrachtgever, mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt.

6. MD Recherche is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Artikel 5

1. De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan MD Recherche te verstrekken. De opdrachtgever zal MD Recherche zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

2. De opdrachtgever verplicht zich MD Recherche op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

Artikel 6

Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel MD Recherche als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

Artikel 7

1. Zoals ook in de wettelijke gedragscode vastgelegd, is MD Recherche verplicht tot geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijk getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en  aan de politie dient te worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

2. MD Recherche legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en ingehuurde krachten.

3. De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8

1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim.

2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens MD Recherche in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan MD Recherche verschuldigd. Voorts is MD Recherche op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van MD Recherche aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

5. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van recherche, incasso, deurwaarder en/of advocaat, die MD Recherche maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

6. Na totstandkoming -schriftelijk, per e-mail of mondeling (opgenomen met audio)- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de vooraf ingeplande uren aan MD Recherche verschuldigd wanneer de opdracht binnen 2 maanden voor datum van eerste uitvoeringsdag wordt geannuleerd. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

7. MD Recherche behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten –, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

8. Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is MD Recherche gerechtigd om al zijn werkzaamheden op te schorten.

9. Wanneer personeel van MD Recherche over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en daaraan verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 9

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van MD Recherche onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van MD Recherche of diens leveranciers.

Artikel 10

1. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is MD Recherche gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat MD Recherche tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met MD Recherche gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens MD Recherche te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is MD Recherche gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

3. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat MD Recherche in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is MD Recherche gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

4. In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover MD Recherche verplicht tot onmiddellijke betaling van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.

Artikel 11

1. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan MD Recherche of aan zijn personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever MD Recherche niet in kennis heeft gesteld.

2. Zowel bij het aangaan van de overeenkomst als gedurende de uitvoering daarvan, is MD Recherche gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 11.1 omschreven voorzienbare schade.

Artikel 12

1. MD Recherche is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van MD Recherche en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

2. Indien MD Recherche ingevolge artikel 12.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Indien er geen uitkering van de verzekering zal plaatsvinden, is de hoogte van de vergoeding voor schade niet hoger dan 250 euro in alle gevallen.

3. MD Recherche is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 12.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en de schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Artikel 13

1. De opdrachtgever vrijwaart MD Recherche voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover MD Recherche worden uitgeoefend.

2. Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

Artikel 14

Op de overeenkomsten op Nederlands grondgebied gesloten tussen MD Recherche en een opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 15

MD Recherche is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 8500774.